261225386
Pumps

Pr?vodce p?i vyběru Va?eho ?erpadla

Nabízíme Vám pr?vodce, ktery Vám pom??e p?i vyběru ideálního ?erpadla. Máme pro Vás několik kritérií, podle kterych si m??ete vybrat nejvhodněj?í ?erpadlo(a) pro Va?i vyrobu. V p?ípadě, ?e budete pot?ebovat dal?í pomoc, poradí Vám s nejvhodněj?ím vyběrem na?i produktoví specialisté ?erpadel Verder.

Jak to funguje?

Zadejte údaje, které znáte z Va?í vyroby pro zji?tění, jaká ?erpadla mají nejlep?í vlastnosti pro Va?i specifikaci. Ná? pr?vodce Vám zobrazí několik mo?ností, které vyhovují zadanym kritériím. M??ete si vybrat a jednodu?e porovnávat jednotlivá ?erpadla mezi sebou kliknutím na ikony a v p?ípadě, ?e byste pot?ebovali dal?í pomoc: dejte nám prosíme vědět tím, ?e nám zavoláte nebo nás kontaktujte prost?ednictvím formulá?e na této webové stránce. Budeme velmi rádi, pokud Vám budeme moci pomoct se správnym vyběrem!

Pr?myslová ?erpadla - vysvětlení princip? ?erpání

Peristaltická a hadicová ?erpadla

Peristaltická a hadicová ?erpadla jsou vhodná pro abrazivní, korozivní a náchylná média v??i smykovému t?ení. Sedm vyrobních ?ad pro pr?toky od několika ml / min a? do 90 m3/h. Optimální chemickou odolnost zaru?ují r?zné materiálové druhy pou?ívanych hadic. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem.

Pneumatická membránová ?erpadla

Pneumatická membránová ?erpadla vyu?ijete ve v?ech oblastech pr?myslu. Od pivovarnictví a? po lakovny, galvanické provozy, plnění kalolis? a zpracování odpadních vod. Nabízíme i ?erpadla v hygienickcém standardu dle norem FDA a 3A. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem.

Odst?edivá ?erpadla

Odst?edivá ?erpadla vyu?ívají ú?inku odst?edivé síly pro zrychlení ?erpaného produktu. Uvnit? ?erpadla je rotor, ktery se otá?í vysokou rychlostí a p?sobí radiální nebo axiální proudění. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem.

Zubová ?erpadla

Zubová ?erpadla s vnit?ním ozubením jsou objemová ?erpadla, která pro posun materiálu vyu?ívají rotor a zp?evodované ozubené kolo. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem

Pi?kotová ?erpadla s rota?ními písty

?erpací ú?inek pi?kotového ?erpadla s rota?ními písty je dán protisměrnym otá?ením dvou element? (rotor?) v komo?e ?erpadla (rotorové sk?íni). Chcete-li se dovědět více, klikněte sem

V?etenová ?erpadla

V?etenové ?erpadlo je objemové ?erpadlo vyu?ívající rotor a stator pro do?astné vytvá?ení komor, ve kterych je médium postupně "tla?eno" ven směrem k vytlakovému potrubí. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem

Pístová membránová ?erpadla

Pístová membránová ?erpadla jsou ?e?ením pro vysokotlaké aplikace a vyzna?ují se vysokou energetickou ú?inností. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem.

Solenoidová dávkovací ?erpadla

Solenoidové dávkovací ?erpadlo je svym principem objemové ?erpadlo, které vyu?ívá membrány a elektromagnetického ventilu (solenoidu) k vytlá?ení kapaliny do vytlakového potrubí. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem.

OEM peristaltická ?erpadla

OEM ?erpadlo je ?erpadlo, které je vyu?íváno pro implementaci do jiného za?ízení, které následně tvo?í ?ást uceleného technologického celku. Ten je dodán koncovému u?ivateli. Chcete-li se dovědět více, klikněte sem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看