261225386
About Verder

Klikněte sem pro zobrazení Obchodních princip? spole?nosti VERDER s.r.o.

Verder Liquids

Spole?nost Verder Liquids vyvíjí, vyrábí a prodává ?erpadla, míchadla a systémy. Tato ?erpadla jsou distribuována prost?ednictvím 27 Verder pobo?ek do celého světa. Pomáhá nám také celosvětová sí? místních distributor?. Verder Liquids nabízí poradenství, servis a rychlou dostupnost svych produkt?.

Verder Liquids je vyrobce. Sni?ujeme rizika a Va?e náklady tím, ?e p?i navrhování, testování a vyrobě zachováváme nejvy??í standardy. Zji?těné po?adavky p?ená?íme ihned na na?e vyrobky.

Na?i zaměstnanci jsou obeznámeni s tím, ?e nesta?í znát ?erpadla ale také p?esně Va?e po?adavky. Nasloucháme a zji??ujeme Va?e pot?eby, abychom byli schopni nalézt nejvhodněj?í ?e?ení pro ka?dou aplikaci.

Klí?ové údaje

√ 800 zaměstnanc?

√ Jsme a v?dy z?staneme rodinná firma

√ Na?e ?erpadla se prodávají ve více ne? 50 zemích světa

√ 11 zna?ek Verder

√ Pobo?ky Verder v 27 zemích světa

√ ?pi?ková ?ást skupiny Verder Group


Verder Group

P?íběh skupiny Verder za?al v roce 1959, kdy André Verder zalo?il firmu v oblasti dodávek ?erpadel. André pe?livě naslouchal pot?ebám svych zákazník? a poskytl jim dob?e vyvinuté a inovativní technologie, které měly u?itek pro jejich podnikání.

Díky svému p?ístupu k zákazník?m dosáhla skupina Verder ryhlého r?stu. V následujících 30 letech André a jeho syn Andries roz?í?ili pomocí sítě distributor? skupinu Verder do celého světa - do USA, Japonska, ?íny, Indie a Ji?ní Afriky.

Verder dnes pat?í mezi zavedené dodavatele mnoha světovych organizací pro manipulaci s kapalinami; poskytováním novych technologií a vysoce kvalitních nástroj? pro p?ípravu vzork?, charakterizaci pevnych látek a mě?ení velikosti ?ástic. 

Skupina Verder má dvě hlavní divize:

  • Divizi Scientific, nabízející vysoce kvalitní laboratorní a analytická vybavení.
  • Divizi Liquids, nabízející ?irokou ?kálu objemovych ?erpadel a smě?ovacích ?e?ení.

Skupina Verder je zastoupena na ?ty?ech kontinentech s více ne? 40 celosvětovymi obchodními a vyrobními spole?nostmi. Vedle vlastní distribu?ní sítě jsou vyrobky zna?ky Verder prodávány prost?ednictvím sítě nezávislych distributor? v celé ?adě zemí po celém světě.

Skupina Verder za?ívá od svého vzniku v roce 1959 neustály r?st a dnes zaměstnává více ne? 1600 lidí s ro?ním obratem více ne? 300 milion? eur.

Skupina Verder je zcela vlastněna a ?ízena zakládající rodinou. Více informací na www.verder.com a www.verder-scientific.com

 

 

Verder Group

The story of the Verder Group began in 1959 when André Verder established a business in supplying pumps. André listened to his customer’s needs and provided well-made and innovative product technology that worked for their process.

The Verder Group found rapid growth with its customer-led approach. In the subsequent 30 years, André and his son Andries took the Verder Group worldwide to USA, Japan, China, India and South Africa with a farreaching network of distributors.

Today, Verder finds itself as an established supplier to many of the world’s blue chip organizations for fluid handling and sample preparation of solids as well as analyzing technologies.

The Verder Group has two main divisions: 

The Scientific Division offering high tech laboratory and analytical equipment. 

The Liquids Division offering an extensive range of positive displacement pumps and mixing solutions. 

The Verder group is a family owned business formed 60 years ago in the Netherlands; 

the group consists of a worldwide network of production and distribution companies. 

Group companies are involved in the development and distribution of industrial pumps, pumping systems,

high-tech equipment for quality control, research and development into solid material (solids sample preparation and analytical technologies).

The Verder Group employs over 1850 people and has an annual turnover in excess of 470 million Euros.

The Verder group is wholly owned and managed by the founding family. More information on www.verder.com and www.verder-scientific.com 

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看