261225386

?erpadla

Pr?myslová ?erpadla

Spole?nost Verder nabízí ?erpadla, která svym zákazník?m p?iná?í optimální ?e?ení vyrobních proces?. ?erpadla zaji??ují ?etrné, bezpe?né a spolehlivé ?erpání. ?erpadla Verder jsou synonymem kvality, bezporuchovosti a spolehlivosti. Fungují po celém světe v těch nejnáro?něj?ích prost?edích a v náro?nych projektech. Kvalita a provedení Verder ?erpadel p?estavuje více ne? 55 leté zku?enosti získané z vlastního vyvoje, vyroby a z pochopení pr?myslovych proces?. Díky vám se neustále u?íme a zlep?ujeme.

Vyrobce pr?myslovych ?erpadel

Jsme hrdí na vyrobní zvody, kde se vyrábějí jednotlivé typy Verder ?erpadel. Nachází se v ?esti lokalitách: Německu, Velké Británii, Belgii, Polsku, Itálii a Koreji. Vlastní vyroba ?erpadel nám umo?ňuje lépe reagovat na po?adavky zákazník?, zaji??ovat nejkrat?í dodací lh?ty a udr?ovat vět?í kontrolu nad kvalitou a náklady.

V d?sledku toho je spole?nost Verder schopna plnit a p?ekonat o?ekávání svych zákazník?. Pro splnění v?ech va?ich po?adavk? p?i ?erpání jsme do na?eho produktového portfolia p?idali rozdělení na A-brands zna?ky. V?echny na?e vyrobní závody vyrábějí podle norem ISO 9001.

Aplikace pro pr?myslová ?erpadla

Verder Liquids nabízí pestry program ?erpadel pro nejr?zněj?í aplikace p?i zpracování (odpadní) vody, ropy, v energetice, p?i tě?bě, v potraviná?ství, p?i vyrobě nápoj? a mnoho jinych.

 • ?istá voda
 • Odpadní voda
 • Abrazivní chemikálie
 • ?erpání omá?ek, zmrzlin nebo nápoj?
 • ?i?tění kobaltu v tě?ebním pr?myslu
 • ?erpání kejdy
 • Dávkování vápenného mléka

Jaké jsou vyhody p?i pou?ívání pr?myslovych ?erpadel od spole?nosti Verder?

 • Vyrobce a distributor pr?myslovych ?erpadel
 • Rozsáhly sortiment
 • Lokální pobo?ky, rychlé dodávky
 • Inova?ní produkty
 • 60 let zku?eností
Pr?myslová ?erpadla

Verderair VA
Verderair Pure
Verderflex VP
?ada Verderdos VE1
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看