261225386
PR?MYSL

?erpadla pro chemicky pr?mysl

Chemicky pr?mysl má asi největ?í po?adavky na ?erpadla, aby splňovala a poskytovala ochranu pro zaměstnance i okolní pracovní prost?edí. Vyrobce nebo zpracovatel chemikálií musí mít vhodné ?e?ení pro agresivní kyseliny, toxické kapaliny, ho?lavé kapaliny a vybu?né látky. Vedle manipulace s nebezpe?nymi kapalinami pot?ebuje ?e?ení pro hlídání teploty, p?ípadně za?ízení pro dávkování chemikálií p?i úpravě odpadních vod nebo nanofiltraci.

Verder má bohaté zku?enosti s ?erpáním chemikálií. Díky roz?i?ujícímu se portfoliu produkt? a mo?nostem ve vyběru r?znych materiál? pro smá?ené ?ásti, vám m??eme nabídnout správné ?e?ení pro dávkování, p?e?erpávání tak i pro cirkulaci kapalin. 

Chemicky
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看