261225386
Technologie

Jak fungují Pi?kotová ?erpadla a ?erpadla s rota?ními písty?

Pracovní princip ?erpadla s rotujícími va?kami je zalo?en na protich?dném otá?ení ?erpacích element? (rotor?) v komo?e (rotorové sk?íni). Rotory jsou upevněné na h?ídelích, které jsou umístěné v externí p?evodovce a ulo?ené v lo?iscích; ozubená kola jsou také na h?ídelích.

Ozubená kola p?ená?í energii z hnací h?ídele na hnanou h?ídel a synchronizuje rotory tak, aby se p?i otá?ení vzájemně nedotykaly. Jakmile rotory p?ejdou okolo sacího hrdla, vytvo?ená dutina zp?sobí nár?st podtlaku, ktery zap?í?iní vtok média do rotorové sk?íně.

Pi?kotová (va?ková) ?erpadla a jejich vyhody

? ?erpání bez po?kození: ?asto jsou vyu?ívána v potraviná?skych aplikacích, proto?e pi?kotová ?erpadla nepo?kozují pevné ?ástice v ?erpaném produktu
? Vět?í velikost ?ástic: velikost ?ástic, která mohou byt ?erpána, jsou ?asto vět?í u va?kovych ?erpadel ne? u jinych objemovych ?erpadel
? Kapaliny s nízkou viskozitou je mo?né ?erpat se sní?enym vykonem
? Bez kontaktu kovu s kovem
? Vhodné pro hygienické aplikace díky vynikajícím schopnostem CIP / SIP

Hlavní vyhody pou?ití pi?kotového ?erpadla jsou dokonalá ?isticí schopnost, snadná údr?ba a prodlou?ená ?ivotnost díky zdokonalené konstrukci. Pi?kotová (va?ková) ?erpadla znamenají spolehlivé a bezpe?né ?erpání potravin a farmaceutickych surovin.

Aplikace pro pi?kotová ?erpadla

Pi?kotová ?erpadla mohou byt pou?ita v ?irokém spektru aplikací, několik (ne v?ak v?echny) uvádíme ní?e:

  • Polymery
  • Papírenství
  • ?erpání mydel a aktivních látek
  • Barvy a barviva
  • Farmaceutické aplikace
  • Potraviná?ské aplikace

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

Pi?kotová ?erpadla a ?erpadla s rota?ními písty
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看