261225386
Technologie

Jak fungují Odst?edivá ?erpadla?

Odst?edivá ?erpadla vyu?ívají hydrodynamicky princip, kdy nej?astěji rotující obě?né kolo s vysokymi otá?kami vytvá?í "radiální" nebo "axiální" tok média.

Pro? pou?ít odst?edivé ?erpadlo?

Tradi?ní odst?edivé ?erpadlo poskytuje velmi ú?innou metodu p?epravy kapalin ve velkych objemech, typicky s nízkou viskozitou a s malym obsahem pevnych ?ástic, av?ak máme v nabídce i typy pro ?erpání náro?něj?ích kapalin. Pokud ?erpadlo pracuje v oblasti BEP (best efficiency point - bod nejvy??í ú?innosti), vy?aduje málo energine na ?erpání vy??ích objem? kapalin v porovnání s objemovymi ?erpadly. Srdcem odst?edivého ?erpadla je obě?né kolo, prvek, ktery p?ená?í energii z motoru do kapaliny. Obě?ná kola jsou dostupná v otev?eném, uzav?eném a spirálovém provedení. Tato pestrost umo?ňuje ?erpat kapaliny s vlastnostmi vody, kyseliny, louhy, kapaliny obsahující vět?í pevné ?ástice jako jsou brambory nebo suspenze kal?, jako je nap?íklad vápenné mléko pro úpravu vody.

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

Odst?edivá ?erpadla s magnetickou spojkou
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看