261225386
Technologie

Jak fungují v?etenová ?erpadla

Co jsou v?etenová (?roubová) ?erpadla? V?etenová ?erpadla pat?í co do principu ?erpání mezi objemová ?erpadla. Pou?ívají jedno nebo více v?eten k pohybu ?erpané kapaliny, (která m??e obsahovat pevné látky)  podél osy závit?. Historicky, ?erpadlo bylo vynalezeno Archimedem pro ?erpání vody na vy?e polo?ené pole. V sou?asné době pou?íváme toto ?erpadlo v mnoha hygienickych aplikacích, jako je vyroba potravin, v mlékárenství, p?i vyrobě nápoj?, kosmetiky, pro farmaceutické a chemické aplikace.

Pro? si zvolit dvouv?etenové ?erpadlo?

Dvouv?etenová ?erpadla nabízejí skvělou funkci a to, ?e mohou pracovat p?i vysokych otá?kách. Díky této vlastnosti mohou mít tato ?erpadla dvojí funkci p?i hygienickém pou?ití. ?erpání produktu p?i nízkych otá?kách a ?erpání CIP roztoku p?i vysokych otá?kách, tak?e není pot?eba ?ádné dal?í ?erpadlo CIP. Vzhledem ke konstrukci ?erpá dvouv?etenové ?erpadlo bez pulzací a to i produkty s nízkou viskozitou (<1cP), těkavé a plynné kapaliny. Také díky jejich konstrukci jsou tato ?erpadla schopna vytvo?it vysoky podtlak, ktery zp?sobuje, ?e ?erpadlo je samonasávací. Dvouv?etenové ?erpadlo JEC je vyvinuto podle nejvy??ích hygienickych standard?, jako jsou EHEDG a 3A, a splňuje nejvy??í po?adavky na hygienu a ú?innost pro nejjemněj?í hygienické aplikace!

Aplikace pro dvouv?etenové ?erpadlo

    • ?erpání produkt? citlivych na ?etrnost p?i ?erpání
    • ?erpání tekutin s pevnymi látkami
    • Víceú?elové pou?ití -  p?i ?erpání produktu pracují s nízkymi vykony a s nízkymi otá?kami a s vysokymi otá?kami p?i ?i?tění CIP
    • Pro aplikace, kdy je t?eba ?erpat viskózní produkty do velkych vzdáleností (vy?ek) a nízkoviskózní produkty ?erpat pod vysokym tlakem.
    • Aplikace, kde pot?ebujete kontinuální ?erpání bez pulzací

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

Dvouv?etenová ?erpadla
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看