261225386

?erpadla

Spirálová odst?edivá ?erpadla Verderhus

Spirálová odst?edivá ?erpadla Verderhus? kombinují nejlep?í vlastnosti odst?edivych a objemovych ?erpadel. Definují tak novy standard pro ?erpání velkého mno?ství produktu do nízkych vytlak?. ?erpadla Verderhus? p?e?erpávají produkt jemně a efektivně. Otev?ené spirálové kolo sni?uje riziko kavitace, nebo? umo?ňuje ?erpání velkych pevnych p?íměsí v médiu. V opa?ném p?ípadě m??e kavitace zp?sobit vá?né po?kození ?erpadla a celého vyrobního procesu. ?erpadlo Verderhus vám sní?í jak spot?ebu energie, tak náklady na provozování.

Vyhody pro spirálová odst?edivá ?erpadla Verderhus

√ Provozování bez ucpávání, ú?inny zp?sob pro vá? provoz
√ Vysoká ú?innost, nízká spot?eba elektrické energie
√ ?erpání pevnych p?íměsí a? do 13 % objemu
√ Nízké smykové t?ení, ?etrné ?erpání, nepo?kozuje ?erpany produkt
√ Minimální opot?ebení, i p?i ?erpání abrazivních kapalin, nejdel?í ?ivotnost

Typické p?íklady vyu?ití spirálovych ?erpadel Verderhus

√ Odvodněné kaly na ?OV
√ Nadrceny kuchyňská odpad, potravinovy odpad
√ Odpadní kaly
√ Circulace vápenného mléka
√ ?erpání celulózy
√ Tě?ební pr?mysl
√ ?erpání digestátu a fugátu na bioplynovych stanicích
√ Vystavba elektráren

Spirálová odst?edivá ?erpadla Verderhus

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickou dokumentací. P?ejdete na ně kliknutím sem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看