261225386
About Verder

Aktuální situace: nadále zpracováváme v?echny Va?e nabídky, po?adavky a dodáváme ?erpadla v standardních termínech

Rádi bychom vám poskytli informace  tykající se na?eho obchodního provozu v této pro nás v?echny tě?ké době.  Spole?nost  Verder p?ijímá postupně  ve?kerá  opat?ení,  abychom byly  stále schopni zajistit  plnou podporu na?im zákazník?m, v?etně dodávek v?ech ?erpadel a náhradních díl?, aby nebyla ohro?ena va?e vyroba.

Odpovědnost za zastavení lavinovitého  ?í?ení COVID-19 le?í na ka?dém z nás. Proto se sna?íme minimalizovat rizika osobního kontaktu jak se zákazníky, tak i mezi pracovníky na?í spole?nosti.

U v?ech profesí, kde je to  technicky mo?né,  je z?ízena práce z domova (home Office). Proto na?e zaměstnance m??ete i nadále  kontaktovat jak na bě?nych telefoních ?íslech, tak i e-mailovych adresách .

V nezbytnych p?ípadech jsme p?ipravení i k osobnímu kontaktu, jednozna?ně v?ak dáváme p?ednost telefonické ?i digitální komunikaci (e-mail, Skype, Webex, Teams atd)

V tuto chvíli m??eme plně zaru?it stejnou úroveň slu?eb, na jakou jste zvyklí, ale v těchto nestabilních a velmi dynamickych ?asech  bohu?el nem??eme p?edpovídat blízkou budoucnost.  Z na?í strany m??eme tedy pouze doporu?it na?im zákazník?m,  aby se p?ípadně p?edzásobili  bě?nymi  náhradními díly  p?ípadně zálo?ními ?erpadly, která jsou nezbytně nutná  pro va?e procesy a vyrobu v horizontu několika tydn?.

K dne?nímu dni m??eme potvrdit následující:

  • V?ichni na?i technici  pracují a jsou on-line  a rádi vám  poskytnou  odborné konzultace, vypracují pot?ebné nabídky a zpracují va?e  objednávky
  • Na na?ich webovych  stránkách najdete i  nadále pot?ebné informace pro  technicky servis, stejně tak  konzulta?ní rady a ve?keré informace a dostupné kontakty
  • Máme k dispozici opravdu dostatek zásob pro vyrobu v?ech na?ich klí?ovych produkt?
  • Ná? centrální sklad je plně funk?ní a je schopen zpracovat v?echny ka?dodenní objednávky ?erpadel, náhradních díl? a p?íslu?enství jako obvykle
  • Spolupracujeme s na?imi logistickymi partnery, abychom zajistili v?asné doru?ení va?í objednávky.

Pokud pot?ebujete jakoukoliv radu, technickou konzultaci,  nabídku  nebo servis  ?erpadla:

Kontaktujte na?e   kancelá?e, p?ípadně  na?eho zástupce ve va?í oblasti. Kromě standardní telefoní komunikace rádi zprost?edkujeme i  videokonference prost?ednictvím Skype, teams, Webina?, webex  (nebo jinych platforem pro digitální setkání) pro osobní konzultaci. P?i těchto setkáních i s více ú?astníky m??eme plně vyu?ít i mo?nosti sdílené prezentace návod?, vykres?, technickych bro?ur a podobně. V p?ípadě pot?eby technického ?e?ení jsme p?ipraveni vám  poradit s nastavením, p?ípadně zap?j?it web kameru pro videohovor.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci  a budeme dále plně  pracovat, abychom naplnili ná? slogan ?Passion For Pumps”.

 S p?átelskym pozdravem,
Verder s.r.o.

Odpovědět
Historie
Ulo?eno
Komunita

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看